TECHNIKI KOMUNIKOWANIA SIĘ
W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWCA

wykład specjalny dla uczestników studiów doktoranckich
i młodych pracowników naukowych PW i innych instytucji

sem. letni 2010/11

informacje ogólne

materiały dydaktyczne

oceny (końcowe)

Uwagi dotyczące wykładu proszę kierować do prof. Andrzeja Kraśniewskiego: andrzej@tele.pw.edu.pl.



KOMUNIKATY

(27 kwietnia)
10 maja odbędzie się ostatni wykład – będzie on dotyczył doświadczeń prezentacyjnych.
Wpis oceny do indeksu można uzyskać:
- po wykładzie 10 maja,
- w terminie konsultacji (pon. 18-19, pok. 471),
- w dowolnym terminie, jeśli akurat jestem w pok. 471 (a bywam dość często, także w godzinach popołudniowych),
- w terminie uzgodnionym telefonicznie (234 7537) lub e-mailem (andrzej@tele.pw.edu.pl).
Warunkiem uzyskania wpisu jest obecność na liście osób zarejestrowanych na przedmiot na stronie Konwersatorium PW - http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/oferta/w_specjalne.html, a w przypadku doktorantów Wydziału EiTI także zarejestrowanie się na przedmiot (PW-S9.A) w systemie ERES.

(11 kwietnia)
Informuję o tematyce trzech ostatnich wykładów:
12 kwietnia - c.d. zajęć nt. prezentacji ustnych (W. Murzyn)
19 kwietnia - wykład specjalny na temat przygotowania rozprawy doktorskiej (A. Kraśniewski)
10 maja - wykład nt. doświadczeń prezentacyjnych (W. Murzyn)

(8 kwietnia)
Akceptując prośbę studenckiego koła naukowego ONYKS - zgodziłem się na zmianę sali, w której odbywają sie zajęcia.
Począwszy od najbliższego wtorku wykład będzie odbywał się w sali 105 (naprzeciw sali 161).
Jednocześnie informuję, że najbliższe zajęcia odbędą się 12 kwietnia, a następnie - 19 kwietnia (ignorujemy fakt, że harmonogram zajęć na PW przewiduje, że we czwartek, 14 kwietnia, jest "dodatkowy wtorek").

(6 kwietnia)
W wyniku przeprowadzonego na zajęciach w dn. 5 kwietnia głosowania za najciekawsze uznano 1-min. prezentacje:
- Milena Zalewska, Membrany kontra wirusy, czyli rola ceramiki we współczesnym świecie
- Andrzej Kasprzak, "Żywe" konstrukcje
Autorów wyróżnionych prezentacji proszę o przesłanie ich pełnych 10-min. wersji (.ppt) przeznaczonych do wygłoszenia w dn. 12 kwietnia na adres mgra inż. W. Murzyna: w.murzyn@prezentacje.edu.pl, jeśli to możliwe do 11 kwietnia.

(29 marca)
Propozycje prezentacji 1-minutowych (imię i nazwisko autora, tytuł prezentacji) proszę przesyłać - do 1 kwietnia - na adres mgra inż. W. Murzyna: w.murzyn@prezentacje.edu.pl.

(29 marca)
Zasady zaliczania przedmiotu, w tym możliwości przedstawienia własnej prezentacji na zajęciach i uzyskania za to dodatkowych punktów oraz harmonogram związanych z tym działań omówione są w prezentacji przedstawionej na wykładzie 28 marca.

(19 marca)
Osoby uwidocznione na liście ocen, które nie zapisały się na przedmiot (na stronie www Konwersatorium PW http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/oferta/w_specjalne.html; tam też jest lista osób zapisanych), uprzejmie proszę o dokonanie tej czynności.
Osobom niezapisanym na przedmiot nie będę mógł - z powodów formalnych - wpisać oceny/zaliczenia do indeksu.
Doktoranci i studenci Wydziału EiTI powinni być ponadto zarejestrowani na przedmiot w systemie ERES.

(14 marca)
Przypominam, że zajęcia odbywają się co tydzień (a nie co dwa tygodnie).

(14 marca)
Jeśli nie otrzymał(a) Pan/Pani e-maila wysłanego przeze mnie 14 marca (wieczorem), prosze przesłać mi wiadomość na adres andrzej@tele.pw.edu.pl - prawdopodobnie dysponuję złym adresem poczty.

(14 marca)
Materiały dydaktyczne (prezentacje pokazywane na wykladach) są umieszczane na stronie www - zwykle w dniu wykładu, w godzinach porannych.




INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski: Wydział EiTI (Gmach Elektroniki, pok. 471, tel. (22) 234-7537, andrzej@tele.pw.edu.pl), konsultacje: poniedziałek, 18-19
mgr inż. Wojciech Murzyn: Erdo - pracownia dobrej komunikacji (tel. (22) 886 1161, w.murzyn@prezentacje.edu.pl)

Wykład

Informacje wstępne: potrzeba wyrabiania umiejętności w zakresie technik komunikowania się w kształceniu młodych naukowców - doświadczenia międzynarodowe.

Jak pisać? Zasady tworzenia dokumentów związanych i niezwiązanych z działalnością badawczą (raportów badawczych, artykułów, materiałów dydaktycznych, materiałów promocyjnych, ...) - organizowanie/strukturalizowanie informacji, tworzenie struktury dokumentu, tworzenie tekstu, obrazowanie danych, włączanie elementów graficznych, formatowanie. Aspekty prawne i etyczne tworzenia dokumentów.

Jak mówić? Prezentacje mówione związane z działalnością badawczą (seminaria, wystąpienia na konferencjach), z działalnością dydaktyczną (wykłady, prowadzenie zajęć interakcyjnych) oraz innymi formami działalności (działania promocyjne w środowisku biznesowym, popularyzacja wiedzy, ...). Planowanie i projektowanie prezentacji. Przygotowanie materiału, tworzenie pomocy wizualnych. Prowadzenie prezentacji, retoryka, mowa ciała. Odpowiadanie na pytania i dyskusja. Gromadzenie i wykorzystanie doświadczeń prezentacyjnych.

Wykłady specjalne

- Publikowanie w Internecie
- Jak pisać rozprawę doktorską?
- Jak recenzować prace naukowe?

Forma zajęć

wykład z elementami ćwiczeń praktycznych, polegających m.in. na mini-prezentacjach i recenzowaniu prezentacji

Wymiar zajęć

15 godzin w semestrze (7-8 dwugodzinnych sesji zajęć)

Termin zajęć

wtorek, godz. 18:15-20, Gmach Elektroniki, sala 161; pierwsze zajęcia - 10 marca, kolejne zajęcia - co tydzień

Zaliczenie

na podstawie obecności, wyników mini-testów, oceny 1-minutowych prezentacji (dla zainteresowanych) i wykonanych w czasie zajęć recenzji

Literatura

  1. D.L. Adamy: Preparing and Delivering Effective Technical Presentations, Artech House Publishers, Boston - London, 2001.
  2. C. Atkinson: Beyond Bullet Points, Microsoft Press, Waszyngton, 2005.
  3. J.L. Doumont: Trees maps and theorems, Principiae, Belgium, 2009.
  4. G. Reynolds: Presentation zen. Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, New Riders Press, Berkeley, 2008.
  5. C. Turk: Sztuka przemawiania, Astrum, Wrocław, 2002.
  6. J. Weissman: Sztuka skutecznej prezentacji, Helion, Gliwice, 2007.

rozszerzona lista pozycji literaturowych

powrót do początku




MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Poniżej znajdują się odsyłacze (linki) do plików utworzonych w programie PowerPoint, zawierających plansze wykorzystywane podczas wykładu.
Dopisek (09) oznacza, że plik zawiera plansze wykorzystywane w sem. letnim roku akad. 2008/09.
Dopisek (11) oznacza, że plik zawiera plansze wykorzystywane w sem. letnim roku akad. 2010/11 (zmodyfikowane lub pozostawione bez zmian plansze z roku akad. 2008/09).

Prezentacje pisane

Wstęp (11)
Tworzenie dokumentu (11)
Planowanie dokumentu (11)
Aspekty prawne i etyczne (11)
Gromadzenie informacji (11)
Organizowanie informacji (11)
Tworzenie struktury dokumentu (11)
Tworzenie tekstu (11)
Elementy graficzne (11), w tym Obrazowanie danych (11)
Formatowanie (11)
Sprawdzanie i poprawianie (11)

Prezentacje mówione

Zasady dobrej prezentacji (11)
Planowanie i projektowanie wystąpienia (11)
Prowadzenie prezentacji - Spotkanie z publicznością (11)
Doświadczenia prezentacyjne - Prezentacja i co dalej? (11)

Tematy specjalne

Publikowanie w Internecie (07)
Jak pisać rozprawę doktorską?
(11)
Jak recenzować prace naukowe? (11)

powrót do początku