SOPT

LABORATORIUM SYSTEMÓW OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH
LATO 2011

 


Zasady zaliczania Laboratorium :

   1.   Zapisy do Laboratorium oraz podział grupy na zespoły przeprowadza się w pierwszym terminie wykładu SOPT przewidzianym przez Dziekanat.

   2.   Zajęcia laboratoryjne odbywają się według harmonogramu ogłaszanego na początku semestru.

   3.   Miejscem ogłaszania harmonogramu oraz ewentualnych, późniejszych zmian jest gablota Laboratorium.

   4.   Materiały pomocnicze do Laboratorium zawarte są w skrypcie dostępnym w bibliotekach i księgarniach PW.

   5.   Prowadzący ćwiczenie wystawia indywidualne oceny każdemu członkowi zespołu, biorąc pod uwagę: obecność, spóźnienie, wyniki kolokwium wstępnego i końcowego, przebieg ćwiczenia i jakość sprawozdania, przestrzeganie dobrych obyczajów laboratoryjnych. Ocenia się w liniowej skali od 0 do 5.

   6.   Dobre obyczaje laboratoryjne obejmują m. in.: pozostawianie wierzchniej garderoby w szatni, powstrzymywanie się od jedzenia i picia w trakcie zajęć, trzeźwość, niezakłócanie spokoju, wyłączanie telefonów przed wejściem do Laboratorium, dbałość o sprzęt laboratoryjny. Rażące naruszenie dobrych obyczajów laboratoryjnych może spowodować niedopuszczenie do zajęć bądź usunięcie z Laboratorium.

   7.   Usprawiedliwienie nieobecności natychmiast po ustaniu przyczyn ją powodujących uprawnia do jednorazowego skorzystania z terminu dodatkowego.

   8.   Terminy dodatkowe przeznaczone są wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły ćwiczenia w terminie planowym z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

   9.   Ocena końcowa Laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen otrzymanych za poszczególne ćwiczenia, zaokrągloną do pierwszego miejsca po przecinku dziesiętnym.


ROZKŁAD ZAJĘĆ  [ czwartek 10-12 sale: 582, 604 ] :

 

 

 

 

 

I

II

21.02.2011

Z

Z

10.03.2011

1

2

24.03.2011

2

1

07.04.2011

W

W

21.04.2011

3

4

05.05.2011

4

3

19.05.2011

D

D

 

 

1 -  Transmisja światłowodowa  (604) –  dr inż. M. Rezulski

2 -  Łączenie i badanie światłowodów  (582)    dr inż. M. Rezulski

3 -  Optoelektroniczne elementy emisyjne  (582)    dr inż. M. Rezulski

4 -  Charakterystyki widmowe  (604)    dr inż. M. Rezulski

D -  Termin dodatkowy

W -  Wycieczka naukowa

Z -  Zapisy do Laboratorium

 

W - Wycieczka naukowa studentów z laboratorium SOPT do Orange Labs Poland

Wycieczka odbędzie się w  czwartek 7 kwietnia 2011,   godz. 10.30-12

Zbiórka przy wejściu głównym do Orange Labs Poland, ul. Obrzeźna 7. Nieobecność w trakcie wycieczki powoduje obniżenie oceny końcowej z la­bo­ra­to­rium o co najmniej 1p.

Dojechać można na przykład autobusami MZA (n. linii: 117, 136, 138, 165, 189, 365, 382, 401, 504), lub tramwajami (n. linii: 17, 44, 74) do przystanku Rzymowskiego.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.


SKRYPT

Skrypt "Systemy Optotelekomunikacyjne - materiały pomocnicze do Laboratorium SOPT", wydany przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej, można wypożyczać w bibliotekach PW oraz kupić w księgarniach technicznych współpracujących z wydawnictwem.

Bliższe informacje   http://www.wydawnictwopw.pl

 

W skrypcie zgromadzono podstawowe informacje potrzebne do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, oraz wykazy literatury ułatwiające pogłębienie studiów nad tematyką ćwiczeń.

W szczególności: dla ćw. 1  przeznaczony jest rozdz. 1,

                            dla ćw. 2  rozdz. 2 i 3,

                            dla ćw. 3  rozdz. 4,

                            dla ćw. 4  rozdz. 5.